شمع و پروانه
44 بازدید
محل ارائه: گروه فرهنگی تبلیغی نحل
مقطع: سطح 2
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شاید بتوان گفت یکی از مسائلی که عدم پرداختن به آن باعث کاهش تأثیرگذاری تبلیغی خصوصاً تبلیغ های گروهی در مناطق تبلیغی می شود، نبود یک سلسله مباحثِ کلی و یکدست می باشد. چرا که وجود چنین مقوله ای بسیار مفید و مؤثر بوده،از لحاظ آموزش و تبلیغ و همچنین ارزیابی های بعدی کمک بسیاری است به گروه های تبلیغی. با همین پیش زمینه،گروه فرهنگی تبلیغی نحل تصمیم بر تهیه و تنظیم کتابچه ای در این خصوص گرفت. این جزوه شامل: سخنرانی های بلند، سخنرانی های مختصر، احکام مبتلا به و اشعار کودکان می باشد.